Մեր Շրջանավարտները

Աննա Լևոնի Ռուբենյան

Կրթություն

1996-1997թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանի ֆիզմաթ հոսք

1997-2002 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի ֆիզիկ-աստղագիտության բաժին, մասնագիտություն՝ ֆիզիկայի և աստղագիտության ուսուցիչ

2011-2015 թթ. հայցորդ ՀՊՄՀ-ի տեսական ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու («Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցում» ԺԳ.00.02.-«Դաստիարակության և դասավանդման մեթոդիկա» (ֆիզիկա) մասնագիտությամբ)

Աշխատանքային  Փորձ

2002թ. մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի վարժարան  /ավագ դպրոց/

2009թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աստղագիտության և տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, Դասախոս

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Ֆիզիկա, աստղագիտություն

 

 

Գիտական  Հետաքրքրությունների շրջանակը         

Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, բնագիտության   դասավանդման մեթոդիկա

           

Վերապատրաստումներ

2015թ. հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի   որակավորման առաջին աստիճանի  տարակարգ

 

Հրապարակումներ

«Միասնացման և տարբերակման սկզբունքների արդյունավետ զուգորդման իմնախնդիրը բնագիտական կրթության բովանդակության ձևավորման  գործընթացում»   Մանկավարժություն Ν1, 2014թ.,էջ 29-36

«Ավագ դպրոցների հումանիտար հոսքերում «Բնագիտություն» ինտեգրացված առարկայի ներդրման անհրաժեշտության մասին» Համահայկական 4-րդ կրթական  գիտաժողով «Բնագիտութունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» «Բնագետ» հանդեսի 15-ամյակի առթիվ (էջ 173-174) Երևան,3-4 մայիսի,-2014թ.

Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայի խնդիրներում: «Էդիթ Պրինտ», 2014

«Ինտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական

կապերի բացահայտման գործոն »   Համահայկական բնագիտական կրթական 3-րդ գիտաժողով «Բնագիտութունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»(էջ184-185) Երևան-2012

« ԻՆտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերի բացահայտման  գործոն » , Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով (Հատուկ թողարկում, 28 ապրիլի, 2012թ.), Բնագետ, Երևան, 2012, էջ 184-185

«Ուսուցչի ներգործության մի­ջոցները աստղագի­տու­թյան նկատմամբ աշա­կերտ­նե­րի իմացական հե­տա­քր­­քրու­թ­յան ձևավորման վրա»,  Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր N3-4/9-10, (էջ 147-151), Երևան 2008

«Ավագ դպրոցում աստղա­գի­տո­ւ­թյան ուսուցման հետ կապ­ված բարդությունների հաղ­թահարման մասին», Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր N 1-2 /7-8,  (էջ 95-98),Երևան 2008

«Միջառարկայական կապերը աստղագիտության նկատ­մամբ իմացական հե­տա­քրքրության ձևավորման տե­սանկյունից», §Բնագետ¦3-4,2008,(էջ46-50)

«Ավագ դպրոցում աստղա­գի­տու­թյան ուսուցման կազ­մա­կերպ­ման մանկա­վար­ժա­­կան համակարգը», §Մանկավարժություն¦ ¥էջ 42-47¤2008/3-4

 

Պարգևներ                     

2012 թ.Մասնակցել եմ ՀՀ ՊՆ զորամասում կազմակերպված «Գարնանային զորակոչի

 զինծառայողների կրթական կարիքների բավարարման» ծրագրի կազմակերպման և

 իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև դասավանդել ֆիզիկա առարկան այդ զորամասում, որի համար պարգևատրվել եմ շնորհակալագրով՝ ակտիվ

փոխհամագործակցության համար:

2012 թ. Մասնակցել եմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ կազմակերպված «Օպտիկայի-ֆոտոնիկայի ակտիվ ուսուցում» թեմայով դասընթացներին, ինչպես նաև կազմակերպչական աշխատանքներին, որի համար արժանացել եմ Համալսարանի ռեկտորի շնորհակալագրին և ստացել հավաստագիր դասընթացները հաջող ավարտելու համար

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

Համակարգչային իմացություն

Word, Excell, Power Point, Paint, Internet:

 

2019 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software