Հրայր Ռուդիկի Օհանյան

ՈՒսուցիչ

hrayrohanyan@gmail.com

Մասնագետ/Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոն

Ֆիզիկայի ուսուցիչ/ Հենակետային վարժարան  (ավագ դպրոց)

Կրթություն


Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Ասպիրանտուրա (2010-2013): 
Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն:
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու («Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկա) մասնագիտությամբ):

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մագիստրատուրա (2008-2010) / (Գերազանցության դիպլոմ):
Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոն:

Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետ (ֆիզիկայի բաժին)
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Բակալավրիատ (2004-2008) / (Գերազանցության դիպլոմ):

Ֆիզմաթ ֆակուլտետ (ֆիզիկայի բաժին)
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Բնագիտություն -լրացուցիչ մասնագիտացում (2006-2008) / (Գերազանցության վկայական):


Գիտական աստճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ» 13.00.02


Աշխատանքային փորձ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
2010-մինչ օրս, Հենակետային (ավագ դպրոց) վարժարան, ֆիզիկայի ուսուցիչ

“Algorithm-Service” ՍՊԸ
2013-2014, խմբագիր (ֆիզիկայի էլեկտրոնային դասագրքերի)

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն
2013, Համակարգող (Աուդիտորական աշխատանքների)

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
2012-2013, մասնագետ (խորհրդատու)

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
2012-2013, մասնագետ (խորհրդատու)


ՈԱԱԿ (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ)
2011-2012, (փորձագետ)։

«Երիտասարդների հնարավորությունների կամար» հասարակական կազմակերպություն
2014-մինչ օրս, Նախագահ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
2012-մինչ օրս, Տնօրեն
 

 

Վերապատրաստումներ
21-22.01.2016թ.
Համաժողով- «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ» 
Կազմակերպիչ-Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ (ՈԱԱԿ)
Հայաստան, Երևան, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

25-29.11.2015թ.
Այց` միտված հետբուհական կրթության բնագավառում փորձի փոխանակմանը 
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
Գերմանիա, Հայդելբերգ, Հայդելբերգի Համալսարան

21-24.11.2015
Այց` միտված հետբուհական կրթության բնագավառում փորձի փոխանակմանը 
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
Իսպանիա, Ջիրոնա, Ջիրոնայի համալսարան

18-20.11. 2015
Այց` միտված հետբուհական կրթության բնագավառում փորձի փոխանակմանը 
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
ՄԹ, Բաֆ, Բաֆ Սպա համալսարան

09-12.11.2015
Բուհերի ինքնագնահատումն ու համակարգերի վերանայումը
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
ՀՀ, Երևան, ԵՊԼՀ

21-22.09.2015
Որակի ապահովման արտաքին մեխանիզմներն ու միջոցները անդրազգային կրթության մեջ 
Տեմպուս TNE_QA (Աջակցության ցուցաբերում Հայաստանում և Վրաստանում անդրազգային կրթության որակին և ճանաչմանը)
Փարիզ, Ֆրանսիա, Կրթության պլանավորման միջազգային ինստիտուտ –ՅՈՒՆԵՍԿՈ

06-08.07.2015
Բուհերի ֆինանսների կառավարումը
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
Գերմանիա, Կոբլենց, Կոբլենց-Լանդաու Համալսարան

01-04.07.2015
Բուհերում մարդկային ռեսուրսների կառավարումը
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
Բելգիա, Լյուվեն, Լյուվենի Համալսարան (KHLeuven)

28-30.06.2015
Ռազմավարական, վարչական ու ֆինանսական մենեջմենթ
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
ՄԹ, Բաֆ, Բաֆ Սպա համալսարան

9-11.06.2015թ. 
ԲՈՒՀերի մարդյակին և ֆինանսական ռեսուրսների կառավարումը
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
ՀՀ, Երևան, ՀԱՀ

12-14.05.2015թ.
ԲՈՒՀերի ռազմավարական և կառուցվածքային կառավարումը
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
ՀՀ, Երևան, ԵՊԲՀ

11-13.05.2015թ.
Ասպիրանտական կրթության շնորման չափանիշները և որակի չափորոշիչները
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
ՀՀ, Երևան, ԵՊՀ

20-24.04.2015թ.
Ուղեցույցի և մեթոդաբանության մշակում սեկտորիալ որակավորումների շրջանակի ստեղծման համար
Տեմպուս (Արարատ)
Ավստրիա, Գրաց, ՎՈՒՍ

18-22.03.2015թ.
Ուսանողների մասնակցությունը համալսարան-աշխատաշուկա ազգային ցանցին
Տեմպուս (Արարատ)
Գերմանիա, Կոբլենց, Կոբլենց-Լանդաու Համալսարան

26-27.01.2015թ.
Ասպիրանտական կրթության աստիճանաշնորհման չափանիշները և որակի ապահովման չափորփշիչները
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
ՀՀ, Երևան, ԵՊԼՀ

12-16.11.2014թ.
ԲՈՒՀ-ի էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը 
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
Իտալիա, Պալերմո, Պալերմոյի Համալսարան

1-6.11.2014թ.
Կարիքների վերհանում և ճանապարհային քարտեզի մշակում
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
Գերմանիա, Հայդելբերգ, Հայդելբերգի Համալսարան

28-30.10.2014թ.
Ծրագրի կառավարման ժողով
Տեմպուս TNE_QA (Աջակցության ցուցաբերում Հայաստանում և Վրաստանում անդրազգային կրթության որակին և ճանաչմանը)
Վրաստան, Թիֆլիս, Կովկասի Համալսարան

4-9.10.2014թ.
Ուսումնական պլանների մշակում ուսանողակենտրոն մոտեցման հիման վրա՝ 
ECTS համակարգին համահունչ
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
Բելգիա, Լյուվեն, Լյուվենի Համալսարան (KHLeuven)

13-17.07.2014թ.
Համալսարանի կառավարման կառուցվածքի, ռազմավարական պլանավորման, կառավարման և ինքնավարության, ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը
Տեմպուս-Գովերն (Նպաստել պետական բարձրագույն ուսումնական կառավարման համակարգի ինքնավարությանն ու հաշվետվողականությանը ի նպաստումն արդյունավետ բարեփոխումների Բոլոնյայի սկզբունքներին համապատասխան)
Ավստրիա, Գրաց, ՎՈՒՍ

4-5.06.2014թ.
Անդրազգային բարձրագույն կրթության հայեցակարգը, մոտեցումները, համակարգը, որակի ապահովման կազմակերպումը: Արտաքին որակի ապահովման մեթոդները, չափանիշները, չափորոշիչները և ցուցանիշները
Տեմպուս TNE_QA (Աջակցության ցուցաբերում Հայաստանում և Վրաստանում անդրազգային կրթության որակին և ճանաչմանը)
ՄԹ, Գլոուսթեր, Որակի Ապահովման Գործակալություն

5-7.05.2014թ.
Սալզբուրգյան սկզբունքների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Տեմպուս-Վերիտաս (Եռաստիճան կրթական համակարգի երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Սալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան)
Ավստրիա, Գրաց, ՎՈՒՍ

28-30.04.2014թ.
Անդրազգային բարձրագույն կրթության ներքին և արտաքին որակի ապահովման հայեցակարգը, մոտեցումները, համակարգը, մոդելները, կառուցվածքը
Տեմպուս TNE_QA (Աջակցության ցուցաբերում Հայաստանում և Վրաստանում անդրազգային կրթության որակին և ճանաչմանը) 
Ֆրանսիա, Լիոն, Լիոնի Համալսարան

3-5.11.2013թ.
Սեկտորիալ որակավորումների շրջանակի մեթոդաբանությունը, գործիքակազմը և մեխանիզմները: Տվյալների շտեմարանի մշակումը և կառավարումը Համալսարաններում
Tempus (ARARAT Armenian Coordination Agency “University - Employer”)
Գերմանիա, Կոբլենց, Կոբլենց-Լանդաու Համալսարան

Հրապարակումներ
/վերջին 5 տարիների/ կամ գիտնականի համար ամենակարևորները
1. Օհանյան Հ. Չափայնությունների վերլուծության մեթոդի կիրառումը խնդիրների լուծման ժամանակ: Կրթության հետազոտությունների Ամեռիկյան ամսագիր: Vol. 4, No. 1, 2016, էջ 5-7:
2. Ղազարյան Է.Մ., Մայիլյան Ս.Ս., Օհանյան Հ.Ռ. Երկբևեռիէլեկտրականդաշտը: Բնագետ: Եր., «Զանգակ-97», 2011-1.-էջ 3-12:
3. Ղազարյան Է.Մ., Մայիլյան Ս.Ս., Օհանյան Հ.Ռ. Գաուսիթեորեմը: Բնագետ: Եր., «Զանգակ-97», 2012-1.-էջ 3-11:
4. Ղազարյան Է.Մ., Մայիլյան Ս.Ս., Օհանյան Հ.Ռ. Դիէլեկտրիկներիբևեռացմաներևույթը: Բնագետ: Եր., «Զանգակ-97», 2011-2.-էջ 3-10:
5. Ղազարյան Է.Մ., Մայիլյան Ս.Ս., Օհանյան Հ.Ռ. Փոխանցմաներևույթներ: Բնագետ: Եր., «Զանգակ-97», 2012-2.-էջ 3-9:
6. Մայիլյան Ս.Ս., Օհանյան Հ.Ռ. Էլեկտրահաղորդականության և Ջերմա-հաղորդականությանթեմաներիդասավանդումըորպեսփոխանցմանպրոցեսներ: Կրթական և տեղեկատվականնորտեխնոլոգիաներիներդրումըուսումնականգործընթացում/ ՀՀ ԿԳՆ Վանաձորիպետ. մանկ. ինստիտուտ, գիտաժողովինյութեր, Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն», 2012.- էջ 126-139:
7. Օհանյան Հ.Ռ. Էներգիայիխտության և ճնշմանչափայնությունները: Բնագետ, հատուկ թողարկում, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցմանհիմնախնդիրները և լուծումները» համահայկական III կրթականգիտաժողով (նվիրված Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին) կրթական գիտաժողովի նյութեր: Երևան, «ԵՊՀ հրատարակչություն», 2012.-էջ 88-90։
8. Օհանյան Հ.Ռ. Չափայնությունների վերլուծության մեթոդը: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի «Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար», մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով (2012թ. դեկտեմբերի 14), 3-րդ պրակ: Երևան, Մանկավարժ, 2014թ.- 403-406:
9. Օհանյան Հ.Ռ. Վիրտուալ լաբորատորիայի դերը ֆիզիկայի դասընթացում: «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» համահայկական IV կրթական գիտաժողով («Բնագետ» հանդեսի հիմնադրման 15-ամյակի առիթով) կրթական գիտաժողովի նյութեր, Բնագետ գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես, հատուկ թողարկում, 2014։ Երևան, «Զանգակ-97» էջ 31-33։


Լեզուներ
Հայերեն- բանավոր (գերազանց), գրավոր (գերազանց) 
Ռուսերեն- բանավոր (գերազանց), գրավոր (լավ) 
Անգլերեն- բանավոր (լավ), գրավոր (լավ)

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software