Լիանա Հայկի Ավդալյան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Կրթությունը

1990-1997թ  Ս. Սպանդարյանի անվան թիվ 24  դպրոց:

1997-1998թ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարան <<Շնորհալիների դասարան>>

1998-2000թ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանի ֆիզմաթ հոսք

2000-2005թ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի ֆիզիկա-աստղագիտություն բաժին

2009-2014թ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնում հայցորդ

2017թ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Գիտական աստիճանը

 «Էլեկտրադինամիկայի խորացված թեմաների ուսուցման արդյունավետության բարձրացման ուղիները» թեմայով ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների գծով թեկնածուական աստիճան

Աշխատանքային փորձ

2005-2010թ Հովհ. Թումանյանի անվան թիվ 32  միջնակարգ դպրոցում, որպես ֆիզիկայի,  աստղագիտության  և ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

2012-2015թ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնում որպես մասնագետ

Վերապատրաստումներ

2009թ “Using ICT as a New Teaching and Learning Tool” course of study in the framework of  “Education Quality and Relevance Project” developed by the International Education Partners and Imagine Education in Yerevan

2009թ ԿՏԱԿ-ի , <<Հարմոնիա>> տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթության զարգացման հիմնադրամի  կողմից կազմակերպված <<Ինտերնետի օգտագործման հմտությունների ուսուցում>> դասընթաց

2010թ Կրթության ազգային ինստիտուտի ինֆորմատիկայի ուսուցիչների համար  կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց

Հրապարակումներ

 1. Ավդալյան Լ. Հ. Ուղիղ հոսանքի մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի հաշվարկը//«Բնագետ»1,2011, էջ 13-17:
 2. Ավդալյան Լ.,Էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիան//«Գիտական տեղեկագիր»,1-2, Եր., «Մանկավարժ», 2007, էջ 66-69
 3. Ղորխմազյան Ն.Ա., Ավդալյան Լ. Հ. Հելմհոլցի թեորեմ //«Գիտական տեղեկագիր», Եր., «Մանկավարժ», 2008
 4. Ղորխմազյան Ն.Ա., Ավդալյան Լ. Հ. Գաղափար պլազմայի մասին//Խ. Աբովյանի 200 ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր (ժողովածու, պրատ 2), Երևան, «Մանկավարժ»2009,
 5. Ղորխմազյան Ն.Ա., Ավդալյան Լ. Հ. Գաղափար պինդ մարմնի ֆիզիկայի զոնային տեսության մասին//Խ. Աբովյանի 200 ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր (ժողովածու, պրատ 2), Երևան, «Մանկավարժ»2009,
 6. Ղորխմազյան Ն.Ա., Բաբաջանյան Ն. Է., Ավդալյան Լ. Հ. Չափման միավորների համակարգ//«Գիտական տեղեկագիր», 1-2, Եր,«Մանկավարժ», 2007, էջ 41-50:
 7. Ղորխմազյան Ն.Ա., Ավդալյան Լ. Հ. Հոսանքի աղբյուրի աշխատանքը և ՕԳԳ-ն//«Բնագետ», 1-2,2007, էջ 61:
 8. Ղորխմազյան Ն.Ա., Ավդալյան Լ. Հ. Հաղորդիչը էլեկտրական դաշտում//ՀՊՄՀ հիմնադրման 85 ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութեր (ժողովածու, պրատ 2), Երևան, «Մանկավարժ»2008, էջ 295-297:
 9. Ղորխմազյան Ն.Ա., Ավդալյան Լ. Հ. Պոյնտինգի վեկտոր//«Գիտական տեղեկագիր»,1-2, Եր., «Մանկավարժ», 2007, էջ 72:
 10. Մայիլյան Ս. Ս., Ավդալյան Լ. Հ. Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալային բնույթը//«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 1-2, 2011, էջ 59-62:
 11. Մայիլյան Ս. Ս., Ավդալյան Լ. Հ., Հարությունյան Ժ. Հպումային երևույթներ: Հպումային պոտենցիալների տարբերություն//«Բնագետ»3, 2011, էջ 24-29:
 12. Մայիլյան Ս. Ս., Ավդալյան Լ. Հ., Հարությունյան Ժ., Ավդալյան Ա. Հ. Ջերմաէլեկտրականություն//«Բնագետ»2, 2013, էջ 55-61:

Ծրագրերի տիրապետում` Microsoft Offiec   (Word, Excel, Access, Power Point), Photoshop, Pascal, Basic,Internet:

Լեզուներից` անգլերեն և ռուսերեն:

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software