Վահագն Միշայի Խառատյան

ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, ասիստենտ

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆեկուլտետի դեկանի տեղակալ գիտության և հետբուհական գծով, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
2012-2013 թ. Cisco Systems Inc. ընկերության ցանցային ակադեմիա Հայաստանում,
2007-2008 թթ. «Հայ-ռուսական (սլավոնական)» համալսարան, «Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի հայցորդ,
2004-2007 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Բարձրագույն հանրահաշվի և անալիտիկ երկրաչափության» ամբիոնի ասպիրանտ,
1999–2004 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Ֆիզիկամաթեմատիկական» ֆակուլտետի ուսանող:

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտական խորհուրդ 053՝ Ա.01.02 «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», 2010թ.
ատենախոսության թեման՝
«Դիֆերենցիալ հավասարումների և Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում »:

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից ՀՊՄՀ «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆեկուլտետի դեկանի տեղակալ գիտության և հետբուհական գծով ,
2009-2011թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Ինֆորմատիակայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս,
2011թ- Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ «Ինֆորմատիակայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի ասիստենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Համակարգչային ցանցեր

Մագիստրատուրա՝ Ցանցային անվտանգության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, համակարգչային ցանցեր, ցանցային անվտանգություն:

Հրապարակումներ
1. «Երկրորդ կարգի էլիպտիկ օպերատորների համար Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում»// ՀՀ ԳԱԱ Տեղ., Մաթեմատիկա, 41, 6, 2006, էջ. 57 – 64:
2. «Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիությունը բազմանդամային դասերում» // ՀՀ ԳԱԱ Տեղ., Մաթեմատիկա, 41, № 4, 2006, էջ. 61 – 70:
3. «Հաստատուն գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիությունը բազմանդամային դասերում» // Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2008, IV, № 2-3, էջ. 32-40:
4. «Մի դասի հավասարումների համար Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում» // Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2009, 5, № 2, էջ. 10-24:
5. «Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում երկրորդ կարգի էլիպտիկ օպերատորների համար» // Ռուս-հայկական համատեղ կոնֆերանսի թեզիսներ, Երևան 2006, սեպտեմբերի 24-30, էջ 34:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software